Forrige - Næste

SIDE 5/17

Det kan skolebestyrelsen gøre

I skolebestyrelsen kan I udarbejde et princip for eksempelvis evalueringskulturen på skolen eller brugen af elevplaner. Princippet skal være retningsgivende og målsættende eller kriterier for skolens indsats.

Som led i skolebestyrelsens mulighed for at føre tilsyn med skolens virksomhed, kan skolebestyrelsen derudover bede skoleledelsen om at redegøre for:

•  Hvordan bruger lærerne på skolen Fælles Mål i planlægningen af deres undervisning?

•  Hvordan bruger lærerne på skolen elevplanen i planlægningen af deres undervisning?

•  Hvordan sikres det, at der for alle elever opstilles tydelige mål for, hvad de skal lære, hvordan de skal lære det samt, hvordan der følges op på om målene er nået?

•  Hvordan styrkes fokus på, hvad eleverne skal lære, og ikke hvad de skal lave?

•  Hvordan sikres det, at forældrene inddrages i arbejdet med læringsmål for deres barn og i at støtte barnet i at opnå de opstillede mål samt eventuelt at bidrage til feedback, når det er meningsfuldt?

•  Hvordan sikrer vi, at forældrene bliver klædt på til at kunne bidrage til arbej­det med læringsmål og feedback til deres barn?

•  Hvordan sikrer skolen, at lærerne er bevidste om, hvilke forventninger, der er til deres arbejde med målstyret undervisning?

•  Hvordan skal lærerne klædes på til opgaven, hvis de ikke er det i forvejen?

•  Hvordan sikrer vi, at lærerne løbende får feedback på deres undervisning?

 

TEMA: LÆRINGSMÅL

DET SIGER LOVEN OM SKOLEBESTYRELSENS MULIGHEDER

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder (…) samarbejdet mellem skole og hjem og underretningen af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.

Tilsynsbeføjelsen indebærer også en ret for skolebestyrelsen til efter nærmere aftale med skolelederen at overvære undervisningen. Skolebestyrelsen kan dog ikke give direktiver med hensyn til undervisningen, men må rette henvendelse herom til skolens leder.

§ 44 stk. 2

 

 

Magasinet Skolebørn · Nr. 5 - December 2013, 79. årgang · (dateret fra første nummer af Forældreraadstidende) · Oplag: 10.500 · Magasinet udkommer 4 gange om året · Deadline for næste nummer: 20. december 2013 · ISSN: 1398-1269 · Redaktion: Redaktør: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk · Ansvarsh. red. Mette With Hagensen · Redaktionssekretær: Lizzi Ege Johansen · Layout: Woer+Gregorius · Tryk:  Jørn Thomsen Elbo A/S · Annoncer: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk  · 28933680 · Abonnement: Trykudgave, personligt helårs: kr. 600,- · Tillæg for ekstra trykte magasiner til medlemsskoler: 260,- pr. år. Artikler bragt i Skolebørn er ikke nødvendigvis udtryk for Skole og Forældres politik · Forsiden: Foto af Lars Bertelsen.

 

Landsorganisationen Skole og Forældre blev stiftet i 1935. Medlemmerne er forældrerepræsentanterne i 80 % af folkeskolens skolebestyrelser. Organisationens aktive er selv forældre fra skolebestyrelser

 

Sekretariatet: Kvægtorvsgade 1 · 1710 København V · Telefon: Mandag-fredag 9-14 på 33261721

post@skole-foraeldre.dk - www.skole-foraeldre.dk