Forrige - Næste

SIDE 16/17

BREVKASSE

?

SKOLEBESTYRELSESMEDLEMMER

? Skal skolebestyrelsen behandle personsager?

 

Svar: Nej.

Det er skolelederens ansvar at behandle konkrete sager, der vedrører elever eller lærere. Det betyder dog langt fra, at skolebestyrelsen ikke har nogen rolle at spille i personsager.

Skolebestyrelsen både kan og skal diskutere med udgangspunkt i konkrete personsager, eksempelvis som et led i skolebestyrelsens lovfastsatte tilsyn med skolens virksomhed. Konkrete spørgsmål i relation til bestemte elever eller medarbejdere er ofte et godt afsæt for generelle spørgsmål om skolens virksomhed, som skolebestyrelsen kan og bør diskutere.

Hvis for eksempel en gruppe forældre klager til skolebestyrelsen over forholdene i deres børns klasse, fordi en mindre gruppe elever ødelægger dagligdagen i klassen, er den korrekte fremgangsmåde, at skolens leder orienterer skolebestyrelsen om forholdene i klassen, og om hvilke ting skolen generelt vil iværksætte for at ændre forholdene.

Skolens leder skal imidlertid ikke orientere om, hvilke foranstaltninger skolen vil sætte i værk for at få løst problemerne i forhold til det enkelte barn.

Det er i denne forbindelse værd at bemærke, at skolebestyrelsen er et selvstændigt forvaltningsorgan, hvis medlemmer selv er underlagt tavshedspligt.

En skoleleder må gerne videregive fortrolige oplysninger til skolebestyrelsen, hvis de er af væsentlig betydning for skolebestyrelsens virksomhed, og hvis skolelederen må videregive oplysningerne efter reglerne om tavshedspligt i straffeloven, forvaltningsloven og persondataloven.

Hvis en skoleleder videregiver oplysninger om en persons rent private forhold er det en betingelse, at videregivelsen sker til varetagelse af interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser der begrunder hemmeligholdelsen.

 

Summa summarum:

•  Skolebestyrelsen må og skal tage forhold op, der udspringer af personsager.

•  Skolelederen må som altovervejende hovedregel ikke videregive oplysninger om enkeltpersoners private forhold.

•  Skolelederens videregivelse af andre fortrolige oplysninger skal være begrundet i hvert enkelt tilfælde som nødvendige for skolebestyrelsen arbejde.

 

 

 

 

Skole og Forældres rådgivning for skolebestyrelsesmedlemmer er for medlemmer af Skole og Forældre. Rådgivningen kan vedrøre alle spørgsmål om arbejdet i en skolebestyrelse og børns skolegang og besvares af erfarne rådgivere. Medlemmer har mulighed for at ringe på 33 26 17 21 på hverdage fra 9-14 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk. I hvert nummer af Skolebørn bringer vi uddrag af udvalgte spørgsmål og svar fra rådgivningen. Teksten er anonymiseret og forkortet af redaktionen.

 

Du kan læse mere om udvalgte problemstillinger for skolebestyrelser på

www.skole-foraeldre.dk/opslagsbog

Magasinet Skolebørn · Nr. 5 - December 2013, 79. årgang · (dateret fra første nummer af Forældreraadstidende) · Oplag: 10.500 · Magasinet udkommer 4 gange om året · Deadline for næste nummer: 20. december 2013 · ISSN: 1398-1269 · Redaktion: Redaktør: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk · Ansvarsh. red. Mette With Hagensen · Redaktionssekretær: Lizzi Ege Johansen · Layout: Woer+Gregorius · Tryk:  Jørn Thomsen Elbo A/S · Annoncer: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk  · 28933680 · Abonnement: Trykudgave, personligt helårs: kr. 600,- · Tillæg for ekstra trykte magasiner til medlemsskoler: 260,- pr. år. Artikler bragt i Skolebørn er ikke nødvendigvis udtryk for Skole og Forældres politik · Forsiden: Foto af Lars Bertelsen.

 

Landsorganisationen Skole og Forældre blev stiftet i 1935. Medlemmerne er forældrerepræsentanterne i 80 % af folkeskolens skolebestyrelser. Organisationens aktive er selv forældre fra skolebestyrelser

 

Sekretariatet: Kvægtorvsgade 1 · 1710 København V · Telefon: Mandag-fredag 9-14 på 33261721

post@skole-foraeldre.dk - www.skole-foraeldre.dk