Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 12/19

Ordblindetest

skal følges op af handleplan

SCROLL NED:

4 tegn på,

 at dit barn er ordblind

SCROLL NED:

Sådan kan kontakt-forældre

hjælpe

Ny ordblindetest kan gøre en stor forskel for ordblinde børns fremtid – og fra skoleåret 2017/18 har alle forældre ret til at få deres barn testet. Men hvis testen ikke følges op af en handleplan for, hvordan ordblinde elever skal hjælpes, har testen intet formål, mener formanden for Ordblindeforeningen.

Endelig kom den. Den længe ventede ordblindetest, der i en tidlig alder skal spotte ordblinde elever, så de kan få den fornødne hjælp til at kunne klare sig lige så godt som alle andre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Trods stor begejstring hos Ordblindeforeningen, følger der dog også bekymringer med i kølvandet. Ifølge formand Erik K. Rasmussen er der nemlig stadig mange af landets skoler, som endnu ikke har udarbejdet en handleplan for, hvordan de ordblindetestede elever skal hjælpes på vej gennem deres skolegang - og uden en handleplan mener han ikke, at testen har nogen gavn.

   ”En test gavner jo ikke noget i sig selv. Det svarer bare til at få taget en blodprøve og herigennem blive diagnosticeret syg.  Man skal jo i behandling derefter og det kræver en langsigtet og koordineret indsats at sikre den rigtige behandling,” siger Erik K. Rasmussen. Han mener, at forkert eller manglende støtte til ordblinde ikke bare hæmmer deres faglige udvikling, men også er med til at give de ordblinde en lav selvværdsfølelse.

   ”Hvis skolerne ikke har en gennembearbejdet handleplan, kommer testen ikke til at tjene sit formål. Det vil tabe de ordblinde på gulvet og slet ikke give dem de muligheder, som testen jo ellers er sat i verden for at skulle give dem,” siger Erik K. Rasmussen.

 

Offer for tilfældighederne

På de skoler, hvor der endnu ikke er udviklet en handleplan, er det ifølge Ordblindeforeningen, ofte tilfældighederne, der får lov til at bestemme, hvilken hjælp eleverne kan få.

  ”Det er lidt som vinden blæser. Hvad har man lige ressourcer til den dag, hvordan bliver ordblinde elever set på og prioriteret, hvilke støtteordninger kan man lige placere dem i og hvad ved læreren tilfældigvis lige om ordblindhed,” siger Erik K. Rasmussen.

   Ordblindeforeningen modtager dagligt opkald fra bekymrede forældre, hvis børn ikke får den nødvendige hjælp, fordi de er ofre for tilfældighedernes spil. Gennem en længere periode har de for eksempel været i dialog med moderen til 9. klasses-eleven Marcus, der pludselig fik taget sin hjælp fra sig, fordi man mente, at han efter 12 støttetimer var blevet god nok til at kunne klare sig selv og at andre elever på skolen nok havde mere brug for hjælpen.   Dette skete ovenikøbet efter en lang og sej kamp for, at få Marcus testet for ordblindhed - hvilket skolen ikke var villig til og forældrene derfor måtte gå af private veje - og derefter for at få tildelt støtte.

   ”Når det som i Marcus’ tilfælde bliver tilfældige lappeløsninger, så sætter det jo både eleven og forældrene i en ekstremt utryg og frustrerende situation. Når man får lavet en test, der viser, at man er ordblind, så skal det ikke være en kamp for forældre og elever at få den hjælp, man har brug for. Det skal være indarbejdet i skolens faste procedurer, som udspringer af en langsigtet handleplan,” siger Erik K. Rasmussen. Han pointerer, at det netop er et af testens formål at skabe en ensartet praksis på alle skoler, så det ikke skal være en kamp at få hjælp.

 

Kortsigtede løsninger gavner ikke

Problemet med de manglende handleplaner er også, at hjælp til ordblinde ofte bliver kortsigtede løsninger. Det er ifølge Ordblindeforeningen ikke den type hjælp, som ordblinde elever har brug for.

   ”Et intensivt turboforløb eller 12 timers specialstøtte gavner ikke. En ordblind elev har brug for stabil og kontinuerlig træning gennem flere år,” siger Erik K. Rasmussen. Han mener, at der skal udarbejdes en læseplan for hvert enkelt klassetrin gennem elevens skolegang og at lærerne skal opkvalificeres til at kunne hjælpe de ordblinde elever bedre.

   ”Det er ikke nok, at eleverne får tildelt nogle tekniske hjælpemidler. Lærerne skal også vide, hvordan de kan hjælpe eleverne med at bruge dem. Ellers vil eleverne ikke kunne få det optimale ud af hjælpemidlerne og de vil føle sig meget overladt til sig selv. Det er selvfølgelig både frustrerende og demotiverende,” siger han.

   Ordblindeforeningen mener desuden, at indsatsen kræver et kontinuerligt samarbejde med forældrene.

   ”Forældrene skal selvfølgelig inddrages hele vejen igennem i børnenes forløb, så de har mulighed for at støtte op om læringen derhjemmefra,” siger han.

   Sidst men ikke mindst er det vigtigt at gøre en indsats for at skabe en grundlæggende holdningsændring.

   ”Der hersker stadig en fordom om, at ordblinde ikke er ligeså begavede som andre og det er en kæmpe skrøne. Det er vigtigt, at lærerne kommunikerer med hele klassen om, hvad ordblindhed er, så de ordblinde elever ikke bliver set på med fordomsfulde øjne,” siger han.

 

Ny rundspørge:

Det siger skolebestyrelserne

om indsatsen for ordblinde

 

• 22% af skolebestyrelserne har forholdt sig til, hvilken støtte ordblinde elever på skolen skal have.

 

• På 18% af skolerne angiver skolebestyrelsesformændene, at alle forældre, der tidligere har ønsket det, har fået deres børn testet for ordblindhed. I 49 % af tilfældene er det blevet afgjort af lærerne og 37 % svarer, at der ikke har været nogen systematik omkring det.

 

• 37% har en forventning om, at indførslen af den obligatoriske ordblindetest kommer til at ændre skolens praksis for ordblinde.

 

Kilde: Magasinet Skolebørns rundspørge fra april 2016 med besvarelse fra 220 skolebestyrelsesformænd.

Den nationale ordblindetest er et redskab til at identificere ordblindhed hos elever fra 3. klasse. Den blev lanceret i 2015, som en mulighed for de elever, som skolen mistænker for ordblindhed. På nuværende tidspunkt har skolerne ret til at afvise forældres ønske om at få deres barn testet, hvis de ikke deler forældrenes mistanke, men fra august 2017 bliver testen dog et retskrav for forældre.

SCROLL NED

Forældre klager over skolens hjælp til ordblinde

– og de fleste får medhold. I 7 ud af 10 tilfælde er barnets behov ikke blevet tilgodeset, vurderer klagenævn.

Flere forældre til ordblinde børn klager over, at der ikke bliver taget tilstrækkeligt hånd om deres børns behov i folkeskolens undervisning. Fra 2014 til 2015 er der sket en stigning i antallet af klager på 11 procent, viser årsrapporten fra Klagenævnet for Specialundervisning, hvor et af hovedpunkterne netop er ordblindhed i folkeskolen. Nævnet har ændret kommunens afgørelse i 68 procent af sagerne, hvor de har vurderet, at barnets behov ikke kunne tilgodeses i det tilbud, som barnet har fået.

 

Mistrivsel og faglige problemer

”En del af sagerne har handlet om børn i udskolingen, og her bliver det i høj grad tydeligt, at barnet har store faglige vanskeligheder i stort set alle fag og, at det ikke er lykkedes for skolen at lære barnet at anvende sine it-hjælpemidler optimalt. Barnet fremstår med store faglige vanskeligheder, mistrivsel og lavt selvværd,” står der i årsrapporten.

I de sager, hvor klagenævnet har ændret kommunens afgørelse, har de vurderet, at barnet fremadrettet skal modtage sin undervisning i et miljø, hvor underviserne har erfaring og viden i forhold til ordblinde elever. Klagenævnet vurderer også, at ”det er nødvendigt at sikre, at barnet modtager kompetent, struktureret og individuel tilrettelagt læse-, stave- og skriveundervisning samt træning i brugen af it-hjælpemidler.”

 

Ordblinde elever havner i specialklasser

I en del af sagerne har kommunen vurderet, at det ordblinde barns behov er imødekommet ved at placere dem i en specialklasse for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, men det har Klagenævnet ikke været enig i. I afgørelserne er der lagt særlig vægt på, at undervisning af ordblinde kræver særlig viden og erfaring inden for området og viden om de hjælpemidler, som barnet skal benytte sig af. Derudover understreger nævnet, at det er ”yderst relevant”, at normalbegavede ordblinde børn, indgår i et undervisningsmiljø med andre normaltbegavede børn.

 

4 tegn på,

at dit barn

er ordblind

SCROLL NED

1  Problemer med at læse og skrive

Ordblindhed er et fonologisk problem. Det vil sige, at man har svært ved at udtale og sætte bogstaver sammen efter lyde og omvendt.

 

2  Svækket korttidshukommelse

En af årsagerne til ordblindhed er, at man ikke kan fastholde og huske lyde fra gang til gang, fordi korttidshukommelsen er svækket. Læg derfor mærke til dette tegn i alle dagligdags gøremål.

 

3  Bagud i sproglig udvikling

Ordblinde har ofte ikke udviklet et sprog, der svarer til det normale for sin alder. Dette kan ofte spottes allerede i 4-5 års alderen, hvor barnet burde have et velfungerende sprog.

 

4  Ses ordblindhed hos andre i familien?

Ordblindhed er arveligt, så hvis en anden i familien er ordblind og barnet viser tegn på det samme, så er det ofte en tydelig indikator.

 

4 råd til forældre:

Hvis du har mistanke om, at dit barn er ordblind

SCROLL NED

1  Tal først med dansklæreren, som kan hjælpe med at gå til skolelederen og få lavet en test. Skolelederen bør være villig til at teste, hvis man som forælder har en velbegrundet mistanke. Hvis der alligevel skulle opstå uenigheder, så anbefales det at få en bisidder med, som kan hjælpe med at føre argumenterne. Ved medlemskab stiller Ordblindeforeningen bisiddere til rådighed.

 

2  Når testen er udført, bed da om en samtale med den testansvarlige person og om at få lavet en handleplan for, hvad der fremadrettet skal ske. Denne handleplan bør indeholde en udførlig læseplan, samt en plan for langsigtet supplerende undervisning eller specialundervisning.  Bed desuden om at få udleveret de nødvendige tekniske hjælpemidler.

 

3  Tal med den ansvarlige specialunderviser om det fremtidige forældresamarbejde, så man eventuelt kan hjælpe til derhjemme fra. Her anbefales det at føre en fælles dagbog, hvorigennem skole og forældre kan kommunikere om barnets udvikling.

 

4  Hvis testen er negativ og der stadig er læsevanskeligheder, bed da om at få lavet en PPR-vurdering, der kan hjælpe til at identificere årsagerne hertil.

Det siger loven:

Hvilken støtte kan du kræve

til dit ordblinde barn?

 

 

Et barn har ikke som sådan automatisk ret til at få ekstra støtte eller specialundervisning i folkeskolen, fordi det bliver testet ordblind. Det kræver, at Pædagogisk-Psykologisk-Rådgivning (PPR) på skolen vurderer, at barnet har brug for ”specialpædagogisk bistand”. Forældre kan ifølge loven anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering af deres barn – for eksempel på baggrund af en ordblindetest. Specialpædagogisk bistand kan omfatte:

   - Rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling.

   - Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsvanskeligheder.

 

 

Kilde: Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

§

Hjælpemiddel

til ordblinde

It-rygsækken består af en computer med læse- og skrivestøttende software, der skal gøre det lettere for den enkelte elev at læse og skrive og dermed møde de faglige udfordringer. Elever med ordblindhed har vanskeligere ved at omsætte bogstaver til lyd og omvendt, og it-rygsækken kan kompensere for disse vanskeligheder. Til it-rygsækken hører også en scanner, så tekster kan indscannes og omsættes til lyd.

 

Kilde: www.uvm.dk

 

Sådan kan kontaktforældre hjælpe

Gode tips

SCROLL NED

- Som kontaktforældre kan man være med til at sikre, at klasserne bliver ordentlig informeret om ordblindhed. Ifølge ordblindeforeningen er der stadig en udbredt forståelse om, at ordblindhed er et spørgsmål om mindre begavelse. Det er ikke rigtigt. Det er vigtigt at få aflivet den myte og få skabt en anerkendende klassekultur, så de ordblinde elever ikke bliver set skævt på.

 

- Kontaktforældre kan være med til at sikre den nødvendige undervisningsdifferentiering i klassen. Hvis ordblinde elever bliver undervist på et niveau, der ikke svarer til deres sproglige udvikling, så vil det skade dem såvel fagligt, som selvværdsmæssigt.

 

- Kontaktforældre kan eventuelt være behjælpelige med kommunikationen mellem forældrene og skolelederen i hele processen omkring at blive testet og få tildelt den nødvendige støtte. Ordblindeforeningen ser i mange tilfælde, at forældre til ordblinde selv er ordblinde. Det betyder, at de kan have meget svært ved at formulere deres ønsker både skriftligt og mundtligt over for skolelederen.

 

Er dit barn talblind? Ny test på vej

 

Omkring 5 procent af alle danskere lider af det, der hedder dyskalkuli eller talblindhed – mange af dem uden at vide det. Der har ikke tidligere været så meget fokus på problemet, men nu er Undervisningsministeriet er i gang med udvikling af en ny talblindetest, som forventes at blive lanceret i udgangen af 2017.

LÆS MERE: