Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 9/19

Entreprenørskabsundervisning:

Faget der får

eleverne til at

glemme frikvartererne

SCROLL NED:

 

SE

BILLED-

REPORTAGE

FRA

HERNING

Eleverne kan næsten ikke vente med at komme i gang med undervisningen, når der står entreprenørskab på skemaet på Engbergskolen i Herning. På landsplan er interessen for entreprenørskabsundervisning stærkt stigende, fordi det gør underværker for elevernes motivation og giver dem vigtige kompetencer til fremtiden.

Stemningen er nærmest hektisk blandt eleverne i 4.B, der har fordelt sig i mindre grupper i klasseværelset og på gangen. Der bliver diskuteret, tegnet, skrevet og søgt på internettet. Flere er i gang med at ringe rundt, for der er meget, der skal undersøges og planlægges inden næste fredag. Eleverne er i gang med at finde på tiltag, som skal gøre de ældre på det nærliggende plejehjem mindre ensomme. Det er et emne, de selv har fundet på, og som deres klasselærer greb som en mulighed for at arbejde med entreprenørskab.

   ”Når vi arbejder med entreprenørskabsprojekter oplever jeg en stor indre motivation hos eleverne. De er meget ivrige og kan næsten ikke vente med at komme i gang. Under arbejdet kommer de ofte i flow, så de eksempelvis ikke gider gå til frikvarter eller sidder og taler videre om deres projekter, mens de spiser. Den samme begejstring har de altså ikke, når vi arbejder med lærebøgerne,” fortæller Jette Jul, som er klasselærer og har skrevet speciale om entreprenørskab og motivation på Aarhus Universitet, DPU.

 

Flere arbejder med entreprenørskab

Entreprenørskabsundervisning har i stigende grad vundet indpas på de danske skoler siden 2010, oplever de i Fonden for Entreprenørskab, der er en non-profit organisation, som har til formål at styrke entreprenørskabsundervisningen i den danske undervisningssektor. Interessen for deres materiale og efteruddannelse er stigende med folkeskolereformen, hvor Innovation og Entreprenørskab blev indført som et tværgående tema, som ifølge Undervisningsministeriet skal indtænkes i alle folkeskolens fag. Det er en god nyhed for elevernes motivation. Undersøgelser fra Fonden for Entreprenørskab viser nemlig, at den slags undervisning gør, at eleverne bliver gladere for at gå i skole, engagerer sig mere i skolen, er mere motiverede for at lære og får højere ambitioner for uddannelse og karriere. Undervisningsmetoden tilgodeser mange af de elementer, som motiverer eleverne ifølge motivationsforskningen, forklarer Kåre Moberg, som er phd. i entreprenørskab og arbejder med at lave undersøgelser for fonden.

   ”Eleverne bliver motiverede, fordi de får mulighed for at vælge efter deres egen interesse, der er praktiske aktiviteter og de får ejerskab for deres projekt, når de skal gennemføre det fra start til slut. Derudover skaber deres arbejde værdi for andre, hvilket både giver motivation og en større forståelse for, hvordan det de lærer i skolen, kan skabe værdi.

  ”I bund og grund handler det om at gøre eleverne robuste og livsduelige. Når de støder på problemer, så løser de dem,” siger han. Kåre Mobergs forskning viser desuden, at det er vigtigt at begynde tidligt.

   ”Hvis man får de erfaringer ind tidligt, vil det følge med i hele skoleforløbet,” siger han.

 

Kompetencer til fremtiden

På Engbergskolen har entreprenørskab været et indsatsområde de sidste fem år. Eleverne i 4.B har altså arbejdet med entreprenørskab siden de startede i skolen. Det er noget, som lærerne kan mærke, når eleverne begynder på mellemtrinnet, fortæller Jette Jul.

   ”Når de støder på problemer, tænker de i løsninger, og hvis ikke problemet kan løses på den måde, så finder de på en anden måde. Jeg oplever, at eleverne bliver meget selvhjulpne. De kigger ikke bare på én og spørger ”Hvad skal jeg så?”. De kommer selv med forslag. De tør bare tage telefonen og ringe til folk eller skrive en mail. De har modet og en personlig indstilling til at få tingene til at lykkes,” siger hun.

   Mange af de kompetencer, som eleverne får, er helt nødvendige på fremtidens arbejdsmarked, mener Kåre Moberg.

   ”De lærer at omsætte deres viden til noget brugbart, samarbejde, tage ansvar for processer, turde udfordre sig selv og håndtere usikkerhed,” siger han.

 

 

 

 

 

 

Også for de svage elever

Det kan være en udfordring for elever med eksempelvis ADHD, når der er entreprenørskabsundervisning, fordi rammerne ikke er lige så faste, som normalt. Det går dog fint, hvis grupperne er opmærksomme på det og selv er gode til at lave struktur på opgaven, oplever Jette Jul.

   ”Det kan også være en fordel for de fagligt svage elever, fordi de har hele kroppen med. Det er ikke kun hovedet, som i andre undervisningsmetoder,” siger hun.

 

Forældre er begejstrede

Flere forældre har nævnt til skole-hjem-samtalerne, at deres børn kommer hjem og fortæller begejstrede om deres entreprenørskabsprojekter. Det er ikke alle, der har oplevet, at deres børn har været begejstrede for skolearbejdet før.    Eleverne inddrager desuden selv forældrene – både deres egne og andres – hvis de eksempelvis kan noget, som kan bruges til deres projekt. Eksempelvis er der en gruppe, der gerne vil lave en fest for de ældre med store flotte kager. Der kom de i tanke om en af mødrene, der netop er god til det. Nu er hun kontaktet, så eleverne kan få opskrifterne og måske låne hendes kageforme. I andre forløb er forældre med egne virksomheder blevet kontaktet i forbindelse med sponsorater.

   ”Deres alder taget i betragtning er de rigtig gode til at tænke i netværk og bruge det. Uanset, hvad de kommer til at lave senere hen, vil det blive en fordel for dem,” siger Jette.

 

Mere forældresamarbejde

Samarbejdet med forældrene er noget af det, som skolen gerne vil udvikle fremover.

   ”Skolebestyrelsen og forældrene er en kæmpe ressource. Det er en stor hjælp, når forældrene kan byde ind med et samarbejde med den virksomhed de arbejder i eller den forening, hvor de dyrker fritidsinteresser. Der kunne være mange eksempler på, hvordan man kan bruge eleverne til at finde løsninger til problemstillinger,” siger Jette Jul.

 

 

 

 

”Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og
gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være
af økonomisk,
kul-turel eller social art.”

 

Definition fra Fonden

for Entreprenørskab

SCROLL NED:

 

Gode råd

til skoler,

der vil arbejde med entreprenørskab

Opskrift

på forløb

om ensomhed

Beslutning Eleverne går rundt og læser alles idéer for at finde netop dén, som de gerne vil arbejde videre med.

Gruppedannelse Jette danner grupper ud fra de elever, der har valgt en idé indenfor samme tema.

Planlægning Eleverne videreudvikler deres idéer, og finder ud af, hvilke opgaver de så skal nå at løse inden fredag, hvor deres aktivitet skal præsenteres på plejehjemmet.

Brainstorm Hvad kan I gøre for, at de ældre på plejehjemmet ikke er ensomme mere? Eleverne skriver alle deres idéer ned på post-it-sedler, mens de kan få inspiration fra ”billedstimuli” på smartboardet.

”Det er rigtig underholdende at lave de her projekter, fordi man kommer ud i verden og kan føre sine idéer ud i livet. Det er meget sjovere end at skulle sidde på sin plads og høre efter eller lave opgaver i en bog. Og så føles det godt, når vi gør en forskel for andre,” siger Liv.

SCROLL NED

SCROLL NED

Samarbejde Liv og Silje vil invitere et andet plejehjem til teselskab på plejehjemmet, så de ældre kan lære nogle nye mennesker at kende. Det udvikler sig til en middag med tre retter, som pigerne gerne selv vil hjælpe til med at lave. Jette lytter og stiller konstruktive spørgsmål, der skal få pigerne til selv at skærpe deres idé og tænke over eventuelle udfordringer.

   ”Det er dejligt at lave projekter sammen med andre. Når man slår sine idéer sammen, bliver de ligesom større, så man kan bruge dem til noget,” forklarer Silje (th).

 

Patrick og Rasmus er gået i stå i deres proces og går en tur for at få gang i tankerne på en anden måde.

Selvbestemmelse Det er sjovt, når man selv kan få lov til at bestemme, hvad man skal arbejde med i stedet for bare at gøre, hvad læreren siger,” fortæller Daniel (tv). Hans gruppe er i gang med at lave et brætspil, som de ældre kan hygge sig med at spille sammen.

”For mig er det vigtigste som lærer at gøre eleverne selvhjulpne, livsduelige og i stand til at mestre en fremtid, der er ukendt. Det er netop det, som entreprenørskabs-undervisning kan,” siger Jette Jul.

Et obligatorisk tema i folkeskolen

Innovation og entreprenørskab er et såkaldt ” tværgående tema”, som skal indtænkes i alle folkeskolens obligatoriske fag og spiller en central rolle i faget håndværk og design. Eleverne skal tilegne sig viden om innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre.   Undervisningsformen er varieret og praksisorienteret og der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle, handle, organisere, kommunikere og samarbejde.

Se mere på www.emu.dk

 

5 eksempler på entreprenørskabsprojekter
på Engbjergskolen

SCROLL NED

• Sørg for at definere, hvad I på skolen forstår som entreprenørskabsundervisning, så det ikke bare er noget diffust.

 

• Sæt midler af til, at alle lærere kan blive efteruddannet i entreprenørskab. Forskningen viser, at uddannede lærere er afgørende for, at det bliver en succes.

 

• Hav flere ressourcepersoner. Der skal ikke kun være én ildsjæl på skolen, men flere lærere, der kan støtte og lære af hinanden.

 

• Sørg for, at der er opbakning fra ledelsen. Når skoleledelsen har tydeligt fokus på det, går det som regel godt, viser undersøgelser.

 

• Hav det som princip eller som en del af alle læreres årsplan, at de skal gennemføre for eksempel 1-2 forløb om året med entreprenørskab samt integrere det i den daglige undervisning.

 

• Hav gerne entreprenørskab som et fast punkt på personalemøder og teammøder.

 

• Sørg for, at årsplanerne ikke er for stramme, så der er plads til at gribe en mulighed og elevernes gode idéer.

 

• Start i det små. Se på, hvordan I kan tilrettelægge undervisningen, så den skaber værdi for andre og eleverne kommer ud af klasselokalerne og tester deres viden.

 

• Brug forældrene som ressourcer. Kan eleverne lave et projekt for en af forældrenes arbejdspladser? Eller kan de hjælpe på andre måder?

 

• Sørg for, at der også er læringsmål for entreprenørskabsundervisningen og gør dem tydelige for elever og forældre.

 

• Lav eksempelvis en mappe eller portfolio, hvor eleverne samler deres produkter, så de kan tage det med hjem og tale om det med deres forældre.

 

Kilder: Jette Jul og Kåre Moberg

Gode råd til skoler,

der vil arbejde med entreprenørskab

1.

Børnehaveklassen lavede et år en folder for nye elever på Engbjergskolen, som nu bliver trykt til de nye elever i børnehaveklasserne hvert år. Tanken var, at eleverne er de bedste eksperter, da de selv lige har prøvet at være nye.

 

2.

En klasse har i samarbejde med en lokal landmand fundet nye løsninger og gode råd til, hvordan han bedst kan modtage de skoleelever, der kommer på besøg.

 

3.

En hjemmeside og en folder med ”historieruter” i lokalområdet.

 

4.

Et samarbejde med naturstyrelsen om at gøre natursti mere familievenlig, hvor klassen med en skovfoged og naturvejleder fik nye idéer og var med til at søsætte dem.

 

5.

Udover egne projekter deltager klasser på skolen i kommunale og landsdækkende projekter som eksempelvis Design to Improve Life og den årlige opfinderkonkurrencen Edison for 6.-7. klasser.

 

 

 

 

LÆS MERE: