SIDE 17/17

Forrige side

Stor deltagelse i

Skole og Forældres landsmøde 2013

Skole og Forældre repræsenterer forældrene i råd og udvalg

 

Ca. 80 % af landets folkeskoler er medlem af Skole og Forældre. I det seneste kvartal er der kommet 15 nye skoler til, med tilsammen over 6000 elever. Det er Skole og Forældres politisk valgte ledelse samt den flotte organisationsprocent der gør, at Skole og Forældre gang på gang inviteres med som en partner omkring udviklingen af folkeskolen.

 

Skole og Forældre deltager derfor i mere end 30 forskellige råd, referencegrupper, følgegrupper, udvalg o.l., der alle arbejder indenfor folkeskoleområdet. Nedenfor ses et udsnit af disse mange fora, hvor Skole og Forældres repræsentanter arbejder for ”at styrke samarbejdet mellem hjem, skole og samfund” og ”at fremme den enkelte elevs kundskaber, alsidige udvikling, selvstændighed og samarbejdsevne”, sådan som Skole og Forældres formål er formuleret.

 

•   Skolerådet, som rådgiver undervisningsministeren om folkeskolens faglige udvikling.

•   Partnerskabet om folkeskolen, som består af folkeskolens nærmeste parter og som er nedsat for at understøtte skolereformen.

•   Initiativet om et nationalt læringskonsulentkorps, referencegruppe. Nedsat som følge af folkeskolereformen.

•   Arbejdet med forenkling af Fælles Mål, referencegruppe. Nedsat som følge af folkeskolereformen.

•   Ressourcecenter for folkeskolen, referencegruppe. Nedsat som følge af folkeskolereformen.

•   Følgegruppe for inklusion, som koordinerer omstillingen til en mere inkluderende folkeskole.

•   Forsøg med tolærerordninger, følgegruppe.

•   Videnscenter for natur, teknik og sundhed, repræsentantskabet.

•   Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), bestyrelsen.

•   Det Nationale Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen.

•   Danmarks evalueringsinstitut (EVA), repræsentantskabet.

•   Det Kriminalpræventive Råd (DKR), plenarforsamlingen.

•   Rådet for Sikker Trafik, forretningsudvalget.

•   PISA referencegruppe, som høres ift. de internationale PISA-undersøgelser.

 

Den samlede oversigt med formålet med de forskellige fora og navnet på Skole og Forældres repræsentant kan ses på: www.skole-foraeldre.dk/udvalg

Her mødes den nyvalgte hovedbestyrelse for første gang efter valget til landsmødet.

 

HOVEDBESTYRELSEN

 

 

Landsformand

Mette With Hagensen

Hyldehaven 45, 6800 Varde

MOBIL 3171 6378

MAIL mwh@skole-foraeldre.dk

 

Næstformand

Finn Juel Larsen

Herningvej 198, 9220 Aalborg Øst

MOBIL 2086 9415

MAIL fjl@skole-foraeldre.dk

 

 

Region Nord- og  Midtjylland

 

Jørgen Leegaard Bjerre

Ringkøbing-Skjern Kommune

MAIL djbjerre@outlook.com

 

Grethe Bremer

Skanderborg Kommune

MAIL grethe.bremer@gefiber.dk

 

Maibritt Kerner

Aarhus Kommune

MAIL maibritt.kerner@gmail.com

 

Kirsten Keller Laursen

Silkeborg Kommune

MAIL keller@henriksen.mail.dk

 

Berit Nielsen

Randers Kommune

MAIL berit.nielsen1968@gmail.com

 

Merete Rehde Sørensen

Horsens Kommune

MAIL rehde@hotmail.com

 

 

Region Syddanmark

 

Peter Bjerregaard Andersen

Svendborg Kommune

MAIL peter@bjerregaardandersen.dk

 

Peter Bager

Langeland Kommune

MAIL peterbager3@gmail.com

 

 

 

Bente Brandstrup

Nyborg Kommune

MAIL bente@bentebrandstrup.dk

 

Henrik Christensen

Sønderborg Kommune

MAIL Henrik@dreier-christensen.dk

 

Roar Hylleberg

Odense Kommune

MAIL roh@kmd.dk

 

 

Region Hovedstaden

 

Gunilla Bender

Københavns Kommune

MAIL gunbender@gmail.com

 

Jens Darket

Rudersdal Kommune

MAIL jdarket@me.com

 

Sheku Amadu Jalloh

Københavns Kommune

MAIL sj@kb.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

MAIL ahm@novolog.dk

 

Jon Madsen

Bornholms Regionskommune

MAIL jonmadsen@gmail.com

 

 

Region Sjælland

 

Per Birkmose

Kalundborg Kommune

MAIL per.birkmose1@gmail.com

 

Jim Hansen

Greve Kommune

MAIL jog40@hotmail.com

 

Jens Haugaard

Næstved Kommune

MAIL familien.haugaard@mail.dk

 

 

 

 

Jørgen Jørgensen

Lolland Kommune

MAIL jej55@hotmail.dk

 

Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

MAIL christianmadsen@email.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

MAIL ahm@novolog.dk

 

Jon Madsen

Bornholms Regionskommune

MAIL jonmadsen@gmail.com

 

 

Region Sjælland

 

Per Birkmose

Kalundborg Kommune

MAIL per.birkmose1@gmail.com

 

Jim Hansen

Greve Kommune

MAIL jog40@hotmail.com

 

Jens Haugaard

Næstved Kommune

MAIL familien.haugaard@mail.dk

 

Jørgen Jørgensen

Lolland Kommune

MAIL jej55@hotmail.dk

 

Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

MAIL christianmadsen@email.dk

 

 

= Medlem af forretningsudvalget

Magasinet Skolebørn · Nr. 5 - December 2013, 79. årgang · (dateret fra første nummer af Forældreraadstidende) · Oplag: 10.500 · Magasinet udkommer 4 gange om året · Deadline for næste nummer: 20. december 2013 · ISSN: 1398-1269 · Redaktion: Redaktør: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk · Ansvarsh. red. Mette With Hagensen · Redaktionssekretær: Lizzi Ege Johansen · Layout: Woer+Gregorius · Tryk:  Jørn Thomsen Elbo A/S · Annoncer: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk  · 28933680 · Abonnement: Trykudgave, personligt helårs: kr. 600,- · Tillæg for ekstra trykte magasiner til medlemsskoler: 260,- pr. år. Artikler bragt i Skolebørn er ikke nødvendigvis udtryk for Skole og Forældres politik · Forsiden: Foto af Lars Bertelsen.

 

Landsorganisationen Skole og Forældre blev stiftet i 1935. Medlemmerne er forældrerepræsentanterne i 80 % af folkeskolens skolebestyrelser. Organisationens aktive er selv forældre fra skolebestyrelser

 

Sekretariatet: Kvægtorvsgade 1 · 1710 København V · Telefon: Mandag-fredag 9-14 på 33261721

post@skole-foraeldre.dk - www.skole-foraeldre.dk