Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2018

SIDE 18/19

Sprogprøver i 0. klasse

 

Kære Forældrerådgivning

Min datter er netop begyndt i 0. klasse. Hun har nogle sproglige udfordringer og har bl.a. gået til talepædagog i børnehaven. Skolen er orienteret om det, og vi har været til et overleveringsmøde med børnehaveklasselederen. Men jeg er lidt bekymret for, om de nye prøver i 0. klasse kan gøre, at hun ikke kan komme videre i 1. klasse. Ved I, hvad de nye prøver indeholder og hvornår, de kommer til at teste eleverne?

 

Hilsen en lidt bekymret far

 

 

Kære far

Jeg kan godt forstå, du er lidt forvirret over, hvornår eleverne i 0. klasse skal til de nye sprogprøver.

   Sprogprøven kommer til at består af tre delprøver, der gennemføres i løbet af 0. klasse. Sprogprøven kombineres med intensiv støtte til styrkelse af børnenes sprog, frivilligt forløb på sommerskole og en fjerde mulighed for sprogprøve før skolestart i 1. klasse. Viser delprøve tre og evt. fire, at en elev ikke har et tilstrækkeligt niveau i dansk, skal eleven gå et år mere i 0. klasse.

  Din datter kommer dog ikke til at mærke noget til de nye sprogprøver. For det første træder aftalen om at indføre sprogprøver i 0. klasse først i kraft efter næste folketingsvalg og dermed fra skoleåret 2019/2020. Da din datter er begyndt i 0. klasse efter sommerferien 2018, vil hun ikke blive berørt af de nye sprogprøver.

   Derudover er de nye sprogprøver i 0. klasse kun obligatoriske for alle elever på de folkeskoler og frie grundskoler, hvor mere end 30 % af eleverne bor i et boligområde, der har været på den såkaldte ”ghettoliste” mindst én gang inden for de sidste tre år. Det er dermed ikke sikkert, at din datters skole skal gennemføre sprogprøver af eleverne i 0. klasse.

   Det er rigtig positivt, at I allerede har et samarbejde med skolen om at støtte din datter bedst muligt, og jeg håber, hun får en god skolestart.

 

Venlig hilsen

Forældrerådgivningen

Hos Forældrerådgivningen, under Skole og Forældre, kan forældre få gratis anonym rådgivning, hvis de oplever problemer i forbindelse med deres børns skolegang. Se mere på: www.foraeldreraadgivningen.dk

Hvad skal et referat indeholde?

 

Kære Skolebestyrelsesrådgivning

Når der er møde i vores skolebestyrelse bliver der lavet meget korte referater fra møderne. Er der regler for, hvordan referater fra skolebestyrelsesmøder skal være?

 

Med venlig hilsen P

 

 

Kære P

Selve møderne i en skolebestyrelse er lukkede. Mødedeltagerne må offentligt sige, hvad de selv har sagt på møderne, men hverken referere, hvad andre har sagt eller eksempelvis fortælle om skolens resultater i de nationale test, da de er belagt med fortrolighed.

   Denne lukkethed skyldes blandt andet, at medlemmerne skal kunne have frie diskussioner på møderne.

   Det betyder dog ikke, at referaterne fra skolebestyrelsesmøder skal være korte og intetsigende. I folkeskolelovens § 44, stk. 11, står der blandt andet: ” Dagsordenen og referatet gøres med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelige for offentligheden.”

   Tidligere  stod der i folkeskoleloven, at referatet skulle være en ”beslutningsprotokol”, men ordet blev ændret til ”referat” i 2009.

   I bemærkningerne til lovændringen kan man læse, hvad tanken bag ændringen var: ”Med den foreslåede pligt til at offentliggøre forhandlingsreferater fra skolebestyrelsens møder øges åbenheden om skolebestyrelsens arbejde og dermed også muligheden for et øget samarbejde med den samlede forældrekreds. Herved styrkes skolebestyrelsens varetagelse af sin funktion som bindeled mellem forældre og skole.”

   Både dagsorden og referat skal altså offentliggøres, inklusiv relevante bilag, og referatet skal være fyldestgørende, så skolens forældre og andre interesserede kan følge med i skolebestyrelsens arbejde og beslutninger.

   Det er kun oplysninger, der er omfattet af fortrolighed, der ikke skal med i referatet. Det drejer sig om personhenførbare oplysninger og oplysninger, der er fortrolige ifølge forskellige lovgivninger.

   Det er dog stadig ikke alle detaljer, der skal med i et referat - trods lovændringen, men referatet skal dække skolebestyrelsens diskussioner i et rimeligt omfang.

   Det er almindeligvis skolelederen eller dennes repræsentant, der i sin egenskab af skolebestyrelsens sekretær udarbejder referatet.

Skolebestyrelser, der er medlemmer af Skole og Forældre, kan få gratis rådgivning om arbejdet i en skolebestyrelse ved at ringe på 33 26 17 21 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk

Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her
Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her
Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her