Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 4/21

Forældresamarbejdet forringet med skolereformen

Halvdelen af forældrene oplever, at der er blevet mindre tid til skole-hjem-samarbejdet i løbet af folkeskolereformens første år, viser Magasinet Skolebørns nye undersøgelse. 62 procent af forældrene synes ikke, at de bliver inddraget nok – eller slet ikke - i deres barns læring.

DDet er blevet sværere at få en snak med sit barns lærer og deltage i møder på skolen. Hver anden folkeskoleforælder oplever, at der er blevet mindre tid til skole-hjem-samarbejdet efter, at folkeskolereformen er blevet indført, viser Magasinet Skolebørns undersøgelse. Det er sket på trods af, at en af intensionerne med folkeskolereformen var at styrke samarbejdet med forældrene.

   ”Forældrene er afgørende for, om eleverne udvikler sig og lærer mest muligt. Derfor skal de være med til at udvikle den nye folkeskole og styrke samarbejdet mellem skole og hjem,” skriver Undervisningsministeriet blandt andet.

   ”Politikerne har haft stort fokus på at ansvarliggøre forældre på godt og ondt. Forældrene vil gerne samarbejde med skolen, for vi kan se, at det er dét, der virker, når vores børn er udfordrede fagligt eller socialt. Derfor er det et alvorligt tilbageslag, at der ikke er tid og mulighed for et tæt skole-hjem-samarbejde,” siger Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

 

Forældre vil inddrages mere

Hvis det stod til 62 procent af forældrene, ville de gerne inddrages mere i deres barns læring end, de gør nu. Kun 20 procent er tilfredse med, hvor meget og hvordan de bliver inddraget.

   ”Der mangler informationer om, hvordan jeg som forælder bedst støtter mit barns udvikling i skolen. Kan jeg gøre mere for at styrke faglige og sociale færdigheder? Jeg synes ikke, at forældrene bruges som de ressourcepersoner, de er. Der kan sagtens stilles flere krav til forældrene i forhold til at være en del af barnets læring,” skriver en af forældrene i sin besvarelse af Skolebørns undersøgelse. Mange af forældrene vil gerne inddrages i skolen på nye måder – eksempelvis ved at hjælpe sit barn med individuelle projekter, praktiske opgaver eller finde viden på internettet. Specielt efter, at en hel del elever ikke længere har lektier for derhjemme som følge af indfør-

slen af lektiecaféer på skolerne, mener mange forældre, at de mister følingen med deres barns faglig udvikling og går glip af muligheden for at hjælpe dem, hvis de har udfordringer. Kun 9 procent af forældrene har oplevet at blive inddraget på nye måder efter folkeskolereformen startede op sidste år.

   ”Forældre er en kæmpe ressource, ikke blot for vores egne børn, men for hele skole- og klassefællesskabet. Vi har i Danmark meget få erfaringer med at inddrage forældre i skolens hverdag, så sammen skal vi finde veje til at involvere forældrene til glæde og gavn for alle børn,” siger Mette With Hagensen.

 

Det mener forældrene om:

Skole-hjem-samarbejdet

Læs også, hvad forældrene mener om:

 Lektiecafé

 

 Understøttende undervisning

 

 Bevægelse i skoletiden

 

LÆS OGSÅ Forældre inviterede lærer på hyttetur

LÆS OGSÅ Formand: Folkeskolen har brug for forandring

55% af forældrene er tilfredse med skolens orientering til dem om deres barns faglige status og fremskridt.

Hvilke ændringer har forældrene oplevet i skole-hjem-samarbejdet det seneste skoleår?

 

51% oplever, at der er blevet mindre tid til skole-hjem-samar-

bejdet.

 

40% oplever, at det er blevet sværere at deltage i forældremøder og skole-hjem-samtaler på grund af ændrede tidspunkter.

 

36% oplever, at det er blevet sværere at kontakte deres børns lærere som følge af deres nye arbejdstidsregler.

 

50% oplever, at deres barn har fået færre lektier, som skal laves hjemme.

 

9% oplever, at der er kommet nye tiltag, som inddrager dem i deres barns faglige udvikling.

 

22% er blevet informeret om, hvad der er henholdsvis skolens og hjemmets ansvar for elevernes læring og trivsel.

 

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse foretaget i maj/juni 2015 med svar fra 1.054 forældre til børn i folkeskolen.

 

73% af forældrene er tilfredse med de individuelle skole-hjem-samtaler.

Skolebestyrelsen

og skole-hjem-samarbejdet

Som skolebestyrelse er der mange ting, I kan gøre for at styrke
skole-hjem-samarbejdet. Her er nogle af dem:

 

Lav principper

 

Skolebestyrelsens ansvar for skole-hjem-samarbejdet er defineret med ‘lov’, idet “samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolen og forældrenes ansvar i samarbejdet” er et af de områder, som skolebestyrelser ifølge folkeskoleloven skal formulere principper for. De kan omhandle:

 

•  Kommunikationen mellem skole og hjem.

•  Underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen.

•  Forældremøder.

•  Skole-hjem-samtaler.

•  Forældrenes deltagelse.

 

Afstem forventninger om ansvar

 

Skolebestyrelsen har også en vigtig opgave i at skabe rum for, at forventninger mellem skole og hjem kan blive afstemt. Gensidige, positive og afstemte forventninger er nemlig det bedste grundlag for samarbejde.

 

Kig på budgettet

 

Som bestyrelse godkender I skolens budget og har dermed indflydelse på, hvad pengene skal bruges til. Her er mulighed for at foreslå at investere i skole-hjem-samarbejdet, for eksempel i form af flere forældremøder eller skole-hjem-samtaler eller efteruddannelse i forældrekommunikation for skolens personale.

 

Kom med forslag

 

Mindst lige så vigtigt som skolebestyrelsens formelle redskaber er et godt, uformelt samarbejdsmiljø, hvor I kan sparre og inspirere jeres skoleleder med forslag og ideer. Brug derfor møderne til at oparbejde sådant et miljø ved at vise imødekommenhed, tillid og respekt.

 

 

I Skole og Forældres nye hæfte: Din guide til skole-hjem-samarbejdet, kan du finde vejledning, gode råd og inspiration til skolebestyrelsens arbejde med skole-hjem-samarbejdet. Alle landets skoler får i august tilsendt 10 eksemplarer gratis, så hold øje med hæftet på din skole.

 

 

Skolebørn nr.3 2015 INDHOLD