7/18 TEMA: Folkeskolereformen

Sider

Indhold

Det kommer skolereformen også til at betyde:

1

 

En længere skoledag

0.-3. klasse: 30 timer om ugen (28 hvis lektiehjælp fravælges).

4.-6. klasse: 33 timer om ugen (30 hvis lektiehjælp fravælges).

7.-9. klasse: 35 timer om ugen (33 hvis lektiehjælp fravælges).

 

 

2

 

Lektiehjælp i skoletiden

Skolelederen skal sikre, at alle elever får tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse indenfor undervisningstiden, som er tilpasset den enkelte elevs faglige niveau og behov. Indtil næste folketingsvalg er tilbuddet frivilligt og skal derfor lægges i ydertimerne, så eleverne har mulighed for en kortere skoledag. Over et skoleår skal lektiehjælpen have en samlet varighed på to ugentlig timer fra 0.-3.klasse, tre ugentlige timer fra 4.-6.klasse og to ugentlige timer på 7.-9.klassetrin. Efter næste folketingsvalg bliver det muligvis obligatorisk for alle elever at deltage i lektiehjælp/faglig fordybelse som en del af den længere skoledag.

 

 

3

 

Styrkelse af fremmedsprog:

Der skal undervises i engelsk fra 1. klasse og tysk eller fransk fra 5. klasse. (Tidligere var det engelsk fra 3. klasse og 2. fremmedsprog fra 7. klasse). Fra 7. klasse vil det desuden være muligt for eleverne at vælge et tredje fremmedsprog som valgfag. Dette kan være tysk, fransk, spansk eller et andet fremmedsprog, som skolerne vælger at tilbyde.

 

 

4

 

Flere og bedre timer i dansk og matematik

Dansk og matematik styrkes på 4. til 9. klassetrin ved at tildele begge fag et øget timetal, der svarer til en ekstra ugentlig lektion i forhold til det nuværende vejledende timetal. For at hæve kvaliteten i dansk- og matematiktimerne afsættes midler til et treårigt forsøgs- og udviklingsprojekt, som skal udvikle nye undervisningsmetoder til dansk og matematik, der udfordrer alle børn og gør undervisningen mere relevant.

 

 

5

 

Den åbne skole

Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis.

 

 

6

 

Undervisning udenfor skolen

Skolelederen kan give konkret tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening, fx i stedet for valgfagstimerne. Skolebestyrelsen kan fastsætte principper om denne adgang til at få fri til eliteidrætstræning. Skolelederen kan endvidere give tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i ungdomsskolen i fag, der findes inden for folkeskolens fagrække.

 

 

7

 

Nye fag

Håndarbejde, sløjd bliver omdannet til faget Håndværk og Design. Hjemkundskab bliver til madkundskab.

 

 

8

 

Tydeligere læringsmål

Fælles Mål præciseres og forenkles med henblik på at sikre læringsmål, som sætter elevernes læringsudbytte tydeligere i centrum, og som understøtter skolens arbejde med målstyret undervisning. Tydelige mål for elevernes læring skal bidrage til at øge det faglige niveau for både fagligt stærke og svage elever.

 

 

9

 

Mere ro og bedre undervisningsmiljø

Der iværksættes en national indsats for at styrke klasseledelse og mindske den undervisningsforstyrrende uro i folkeskolen. Indsatsen skal styrke skolernes arbejde med at etablere rutiner, normer og regler, der understøtter et godt læringsmiljø samt sikre, at der er fokus på klasseledelse i indsatsen for at udvikle undervisning og lærernes kompetencer.

 

 

10

 

Kompetenceudvikling

Regeringen vil afsætte i alt 1 mia. kr. i perioden 2014-2020 til styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. Det skal sikre, at den nyeste e-vidensbaserede viden i langt højere grad kommer i spil i den daglige undervisning og det daglige samvær med børnene. Der oprettes et nationalt korps af ca. 40 læringskonsulenter, som skal tilbyde de enkelte kommuner og folkeskoler rådgivning om kvalitetsudviklingen.

Omkring halvdelen af skolerne har allerede i dag frivillig lektiecafé, viser Skole og Forældres spørgeskema-undersøgelse, hvor 360 skolebestyrelsesmedlemmer har svaret. På Ålholm Skole i Valby er lektiecaféen åben hver eftermiddag fra mandag til torsdag.