8/18 Folkeskolereformen - skolebestyrelse

Sider

Indhold

• Bed skolelederen redegøre for, hvilke nye aktiviteter, der skal etableres som følge af folkeskolereformen, eksempelvis lektiecafé, bevægelse hver dag, nyt samarbejde med foreninger, samarbejde med SFO m.v. om understøttende undervisning.

 

• Bed skolelederen lave en handlingsplan for implementering af reformen.

 

• Sørg for, at kommunen bliver klar med rammerne for økonomi, samarbejdet med foreningerne, udmøntningen af lærernes arbejdstidsregler m.v.

 

Lav eller revider følgende principper:

 

Undervisningens organisering

Hvordan vil I indrette den nye skoledag med bevægelse, lektiecafe og understøttende undervisning? Hvordan sikres det, at lovkravet om sammenhæng mellem de ”almindelige” timer og den understøttende undervisning opfyldes?

 

Arbejdets fordeling mellem lærerne

Forenklingen af lærernes arbejdstidsregler betyder, at der bliver mulighed for at lave principper for fx forberedelsestid, antal undervisningstimer, lærernes tilstedeværelse på skolen i arbejdstiden, teamsamarbejde m.v.

 

Samarbejdet med foreninger

Hvilke mål skal samarbejdet med foreningerne bruges til at nå - eksempelvis som element i den understøttende undervisning, idræt eller andet. Et princip kunne eksempelvis være, at målet med foreningssamarbejdet er at introducere alle elever bredt til det lokale foreningsliv, så eleven efter 9. klasse selv er i stand til at videreføre en tilknytning til foreningerne.

 

Samarbejdet med pædagoger fra SFO og fritidshjem/-klubber

Folkeskolereformen vil medføre et større samarbejde mellem skolen og pædagogerne i SFO’en. Hvad vil I bruge pædagogressourcerne til?

Problemstillinger vedr. inklusion? Aktiviteter med afsæt fra den faglige undervisning? Hvordan vil I sikre en struktur, så samarbejdet mellem lærere og pædagoger bliver kvalificeret og effektivt?

 

Forældreansvar

Hvilket ansvar har forældrene og hvordan vil I knytte skole og forældre tættere sammen?

 

To do liste for

skolebestyrelsesmedlemmer

Med folkeskolereformen følger der også nye opgaver med til skolebestyrelsen. Skole og Forældre har lavet en huskeliste: