FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige side

SIDE 18/18

Skolebestyrelsens huskeliste:

Har I i skolebestyrelse fået styr på jeres opgaver i forbindelse med folkeskolereformen? I Skole og Forældre har vi lavet en lille huskeliste til jer med de fire vigtigste områder, som vi anbefaler, I kigger på:

 

1. I SKAL HAVE STYR PÅ PRINCIPPERNE

Folkeskolereformen kræver, at I reviderer jeres principsamling på 3 områder:

 

A. Nye principper:

Listen med lovpligtige principper er blevet udvidet med et nyt princip:

• Adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

 

B. Udvidede principper:

2 principper er blevet udvidet:

• Princippet om undervisningens organisering med bl.a. understøttende undervisning og samarbejdet med det omgivende samfund.

• Princippet om samarbejde mellem skole og hjem med et øget fokus på skolens og forældrene ansvar i samarbejdet.

 

C. Alle eksisterende principper mv.

De fleste principper skal kigges igennem i lyset af reformen. Fx princip om skolefritidsordningens virksomhed eller princip om arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale.

 

2. I SKAL AFTALE EN REALISTISK PLAN FOR TILSYN

Der kan gå noget tid inden de nye elementer i folkeskolereformen finder sin endelige form. I skal derfor, sammen med skolelederen, afstemme forventningerne til, hvornår det vil være muligt at føre tilsyn med implementeringen af de nye og de reviderede principper.

 

3. I SKAL HAVE BUDGETTET PÅ BORDET

Da budgettet blev vedtaget, var det meget uklart, hvilken konkret, økonomisk betydning folkeskolereformen ville få. Derfor er det en god idé at følge op på budgettets forudsætninger fx omkring allokering af ressourcer bl.a. til forældresamarbejde.

 

4. I SKAL SØRGE FOR, AT FORÆLDRENE ER VELINFORMEREDE

Mange forældre er usikre på skolereformen. Skolebestyrelsen kan spille en central rolle i at sikre et godt informationsniveau og samtidig synliggøre skolebestyrelsen.

 

A. Nyhedsbreve på forældreintra:

Skolebestyrelsen kan være (med)afsender på månedlige nyhedsbreve på forældreintra. Nyhedsbrevene skal beskrive de emner, som optager forældre fx lektiehjælp og fri leg i frikvarterer.

 

B. Forældremøderne

Skolebestyrelsen kan gennem egen deltagelse og gennem kontaktforældrene sørge for, at der bliver sat tid af på forældremøderne til at snakke om, hvad elever og forældre oplever.

 

Sådan får I eleverne på banen

Det kan være svært for elevrådets repræsentanter at udnytte deres to pladser i skolebestyrelsen, mener Danske Skoleelevers formand, Miranda Dagsson. Hun giver jer forældrevalgte fire gode råd til, hvordan I kan støtte elevrødderne i at blive hørt til møderne.

1)  Gennemgå dagsordenen inden mødet

En dagsorden til et skolebestyrelsesmøde kan være svær at afkode som elevrådsrepræsentant. Nogle steder har kontaktlærere tid til at sætte sig ned sammen med elevrødderne og tale den igennem. Har man ikke lavet en sådan ordning, kunne det være rigtig oplagt, at nogle forældrerepræsentanter hjalp eleverne med at være godt klædt på inden mødet.

 

2) Udnævn en kontaktperson

Et af skolebestyrelsesmedlemmerne kunne med fordel blive kontaktperson for elevrådet, både i forhold til at afklare spørgsmål om dagsorden, men også i forhold til at få eleverne til at føle sig trygge ved møderne og have én, de kan henvende sig til.

 

3) Lad eleverne forberede deres punkt

Når dagsordenen forberedes er det vigtigt, at eleverne også har indflydelse på, hvad der skal diskuteres. Derfor kunne det faste punkt ’meddelelser fra elevrådet’ (eller hvad det kaldes lokalt) suppleres med underpunkter, så eleverne er bevidste om at skulle forberede indhold til mødet.

 

4) Tag elevernes forslag seriøst

Det er vigtigt at give tid til og diskutere elevernes forslag på linje med dagsordenens øvrige punkter. Der skal være mening med, at eleverne forbereder indhold og at de er repræsenteret i skolebestyrelsen.

 

?Må skolen lave et skema for

udskolingseleverne til kl. 17?

 

Den nye folkeskolelov indeholder ikke en præcis bestemmelse om, hvor lang en skoledag må være. På baggrund af nogle konkrete eksempler har undervisningsminister Christine Antorini imidlertid præciseret, at skoledagen normalt er mellem kl. 8 og 16 på hverdage.

 

I et brev til kommunalbestyrelserne skriver ministeren: ”Placeringen af de timer, som skoledagen skal indeholde har endvidere givet anledning til problemer nogle steder. Jeg vil i den forbindelse gøre opmærksom på, at uanset, at der ikke i lovgivningen er opstillet en norm for, hvor lang den enkelte skoledag eller skoleuge skal være, så forudsættes det, at undervisningen normalt foregår på hverdage inden for tidsrummet mellem ca. kl. 8.00 og 16.00”.

   Formuleringen betyder, at skolen godt, i enkeltstående tilfælde, kan lave aktiviteter for eleverne efter kl. 16. Formuleringen betyder imidlertid også, at der skal særdeles gode argumenter til, før skolen kan lave et skema, hvor klasser eller årgange i udskolingen eksempelvis hver eneste onsdag hele skoleåret skal være i skole til kl. 17.

   I denne forbindelse er det vigtigt, at skolebestyrelsen har opdateret sine principper på området.

   I folkeskoleloven står der, at skolebestyrelsen fastsætter principper for undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin og skoledagens længde.

   Skolebestyrelsen har derfor stor indflydelse på tilrettelæggelsen af elevernes skoledag.

 

 

 

 

Skole og Forældres rådgivning for skolebestyrelsesmedlemmer er for medlemmer af Skole og Forældre. Rådgivningen kan vedrøre alle spørgsmål om arbejdet i en skolebestyrelse og børns skolegang og besvares af erfarne rådgivere. Medlemmer har mulighed for at ringe på 33 26 17 21 på hverdage fra 9-14 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk. I hvert nummer af Skolebørn bringer vi uddrag af udvalgte spørgsmål og svar fra rådgivningen. Teksten er anonymiseret og forkortet af redaktionen.

 

Du kan læse mere om udvalgte problemstillinger for skolebestyrelser på

www.skole-foraeldre.dk/opslagsbog

Vi følger reformen

Folkeskolereformen er nu ved at blive udfoldet rundt omkring på landets folkeskoler og i Skole og Forældre følger vi løbende resultaterne og udfordringerne. Vi hører om erfaringerne fra vores instruktører, som har  kontakt med mange skolebestyrelser, når de holder kurser rundt om i landet og vi modtager mange rådgivningsspørgsmål om emnet i vores rådgivning. Den opsamlede viden og bekymringer videreformidler Skole og Forældres sekretariat og hovedbestyrelse til presse, Undervisningsministeriet, politikere og skolens parter herunder fx KL, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, osv.

 

Ny håndbog og hæfter

I september udsendte vi 2 gratis eksemplarer af den nye Skolebestyrelsens Håndbog og 5 eksemplarer af hæftet Skolebestyrelsens arbejde – Introduktion til alle skolebestyrelser i Danmark. Der kan købes yderligere eksemplarer af håndbogen og trykte eksemplarer af hæftet i vores webshop. Onlineudgaven af hæftet er til gratis download og næste hæfte i serien af 8 hæfter udkommer i slutningen af 2014 og bliver sendt til alle skoler. Temaet er her kvalitet i undervisningen. For at sige velkommen til alle de nye skolebestyrelsesmedlemmer i august udsendte vi desuden en velkomstavis, Som frit kan downloades her.

 

Flere principper på vej

Skolebestyrelsens værktøjskasse hedder det sted på vores hjemmeside, hvor du kan finde konkrete redskaber til arbejdet i skolebestyrelsen. Værktøjskassen udbygges løbende i resten af 2014 ligger vægten på at få udarbejdet flere principper til inspiration for jer. Vi koncentrerer os primært om de lovpligtige principper, hvorefter der kommer mere viden og flere redskaber vedrørende fx tilsyn, inddragelse af forældre, osv.

 

Seminar til foråret

I foråret 2015 arrangerer Skole og Forældre desuden regionale viden- og erfaringsseminarer for skolebestyrelsesmedlemmer. Det bliver heldagsarrangementer på en lørdag og de udbydes i alle regioner. Så hold øje med dette i Skolebørn og nyhedsbreve fra Skole og Forældre, når vinteren er ved at være ovre.

I år har Skole og Forældres instruktører indtil videre holdt omkring 180 kurser for skolebestyrelser og forældre med omkring 6.500 deltagere.

NY SKOLEBESTYRELSENS HÅNDBOG

Få indflydelse på skolens hverdag og udvikling

 

Håndbogen giver alle skolebestyrelsesmedlemmer en grundlæggende viden og fælles referenceramme for arbejdet i deres skolebestyrelse. Skolebestyrelsens håndbog sætter fokus på, hvordan I som forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer kan få afgørende indflydelse på jeres skoles hverdag og udvikling.

 

Håndbogen er tænkt som et arbejdsredskab og et opslagsværk. Den beskriver rammerne for skolebestyrelsens arbejde, skolebestyrelsens forskellige roller og kompetencer. Der gives konkrete anvisninger på forretningsorden, dagsordener samt mødereferater.

 

Eksempel på hvordan processen med et princip kan foregå, og hvordan skolebestyrelsens lovbestemte opgaver som fx tilsyn, værdiregelsæt, ansættelser og budget kan håndteres.

 

Indholdet i denne udgave af Skolebestyrelsens håndbog tager højde for de mange nye ændringer som følge af folkeskolereformen.

 

ISBN: 978-87-91147-67-0

 

Pris for trykt udgave:

Medlemspris: 179,00 kr./

Ikke-medlemspris: 358,00 kr.

 

PDF til skoler med 15 brugerlicenser:

Medlemspris: 999,00 kr. /

Ikke-medlemspris: 1998,00 kr.

E-håndbogen udgør 9,64 MB,

den kan ikke printes og kopieres.

 

Priserne er inkl. moms og ekskl. forsendelse

Skole og Forældre

Telefon 3326 1721

www.skole-foraeldre.dk/butik

Nyhed!

 

 

 

Region Syddanmark

 

Peter Bjerregaard Andersen

Svendborg Kommune

MAIL

peter@bjerregaardandersen.dk

 

Peter Bager

Langeland Kommune

MAIL peterbager3@gmail.com

 

Bente Brandstrup

Nyborg Kommune

MAIL bente@bentebrandstrup.dk

 

Henrik Christensen

Sønderborg Kommune

MAIL Henrik@dreier-christensen.dk

 

Roar Hylleberg

Odense Kommune

MAIL roar.hylleberg@gmail.com

 

 

Region Hovedstaden

 

Gunilla Bender

Københavns Kommune

MAIL gunbender@gmail.com

 

Jens Darket

Rudersdal Kommune

MAIL jdarket@me.com

 

Sheku Amadu Jalloh

Københavns Kommune

MAIL sj@kb.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

MAIL ahm@novolog.dk

 

Jon Madsen

Bornholms Regionskommune

MAIL jonmadsen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Landsformand

Mette With Hagensen

Hyldehaven 45, 6800 Varde

MOBIL 3171 6378

MAIL mwh@skole-foraeldre.dk

 

Næstformand

Finn Juel Larsen

Herningvej 198, 9220 Aalborg Øst

MOBIL 2086 9415

MAIL fjl@skole-foraeldre.dk

 

 

Region Nord- og  Midtjylland

 

Jørgen Leegaard Bjerre

Ringkøbing-Skjern Kommune

MAIL djbjerre@outlook.com

 

Grethe Bremer

Skanderborg Kommune

MAIL grethe.bremer@gefiber.dk

 

Birgitte Christensen

Viborg Kommune

MAIL bchristensen67@gmail.com

 

Kirsten Keller Laursen

Silkeborg Kommune

MAIL keller@henriksen.mail.dk

 

Berit Nielsen

Randers Kommune

MAIL

berit.nielsen1968@gmail.com

 

Merete Rehde Sørensen

Horsens Kommune

MAIL rehde@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

Region Sjælland

 

Per Birkmose

Kalundborg Kommune

MAIL per.birkmose1@gmail.com

 

Jim Hansen

Greve Kommune

MAIL jog40@hotmail.com

 

Jens Haugaard

Næstved Kommune

MAIL familien.haugaard@mail.dk

 

Jørgen Jørgensen

Lolland Kommune

MAIL jej55@hotmail.dk

 

Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

MAIL christianmadsen@email.dk

 

 

= Medlem af forretningsudvalget

SKOLE OG FORÆLDRES HOVEDBESTYRELSE

Skole og Forældres Landsmøde 2014

 

Til de udpegede delegerede på medlemsskoler

 

Fredag d. 14.nov. kl.16.30 til lørdag d. 15. nov. kl. 16.00

 

Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

 

Mødeprogram: www.skole-foraeldre.dk/lm

 

Kontakt:

Skole og Forældre, Lizzi Ege Johansen

telefon 3386 0204, e-mail: lej@skole-foraeldre.dk