Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 6/21

Forældre mangler information

om inklusion

Hver tredje forælder ser negativt på inklusion, viser stor undersøgelse. Det kan bunde i, at to ud af tre forældre ikke kender skolens tilgang til inklusion og ikke er klar over, at inklusionsarbejdet kan styrke deres eget barn, mener forskerne bag.

SStørstedelen af forældre til børn i folkeskolen prioriterer værdier som fællesskab og forskelligheder højt, men når de spørges om deres holdning til inklusion er mange mere negative. Det viser en undersøgelse blandt 5.575 forældre til børn i folkeskolen, foretaget for Undervisningsministeriet.  Det kan bunde i, at forældrene ikke har en tydelig og klar forståelse af inklusion. Undersøgelsen viser nemlig også, at to ud af tre forældre ikke kender deres børns skoles tilgang til inklusion.

“Det kan tyde på, at der forestår et ret stort informationsarbejde, hvis man ønsker, at forældrene skal trække på samme hammel i inklusionsindsatsen,” står der i rapporten.

 

Bekymring for fagligheden

Resultaterne kan også være et udtryk for, at forældrene på et overordnet principielt plan finder inklusion vigtigt, men at de er mere skeptiske, når det angår deres eget barn. Dette underbygges af, at et stort flertal af forældrene er bekymrede for om inklusionsindsatsen går ud over det faglige niveau i deres barns klasse.

”Nogle gange er der bekymring for, at forskelligheden i en klasse vil sænke det faglige niveau og ødelægge det pædagogiske miljø. Sådan behøver det ikke at være. Det er dokumenteret, at forskellighed kan være med til både at øge det samlede faglige niveau og berige eleverne på en lang række menneskelige områder,” siger psykolog Jørn Nielsen, der gennem mange år har arbejdet med børn med særlige behov og sociale problemstillinger og står bag flere bøger om emnet. Der ligger en vigtig opgave for skolerne i at gå i dialog med forældrene og få dem overbevist om, at inklusionsindsatsen er til gavn for alle børn, konkluderes det blandt andet i Undervisningsministeriets undersøgelse.

 

Stort potentiale for forældreinddragelse

Forældreundersøgelsen viser også ”et stort potentiale for yderligere forældreinddragelse.” Overordnet set vurderer forældrene, at deres indsats for fællesskabet i dagtilbud og skoler er af stor betydning, og at de gerne selv gør en indsats. De oplever dog ikke, at alle forældre støtter op på samme vis. Størstedelen af de deltagende forældre giver udtryk for, at de gerne vil bidrage yderligere til fællesskabet. De synes især, det er vigtigt at være opmærksom på, at de hjemme taler pænt om alle børn, og at alle er med til fødselsdage. De finder det endvidere vigtigt, at der er en god dialog mellem hjem og skole omkring børns udfordringer og om positive og negative hændelser for barnet, men også at børnene bliver i stand til at løse konflikter.

 

Hvad er inklusion?

 

Rådet for Børns Læring skelner mellem tre typer af inklusion, som alle tre må medtænkes for at kunne tale om et inkluderende fællesskab.

 

• Fysisk inklusion: At være til stede i fællesskabet

• Social inklusion: At høre til i fællesskabet

• Faglig/læringsmæssig inklusion: At udvikle sig og lære i fællesskabet

 

Folkeskolen er forpligtet til inklusion

 

• Folkeskoleloven bygger på princippet om en inkluderende skole.

 

• I 1994 tiltrådte Danmark sammen med 91 andre lande og 25 organisationer, Salamanca-erklæringen, som er grundlaget for skolelovgivningen i mange lande. Ifølge erklæringen har alle børn ret til uddannelse på lige fod, også børn med særlige behov.

 

• I 2009 ratificerede Danmark FN’s handicapkonvention, som blandt andet siger, at landene skal sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer og give mennesker med handicap den nødvendige støtte.

 

 

Forældre om inklusion

 

• 33% har et overvejende negativt syn på inklusion, mens 38% i nogen grad ser inklusion som positivt. 4 % ser inklusion, som noget meget positivt.

 

• 43% af forældrene, enten i meget høj grad eller i høj grad, er bekymrede for, om inklusionsindsatsen går ud over det faglige niveau i deres barns klasse. 27% er i nogen grad bekymrede.

 

• 39% af forældrene føler sig kun i ”nogen grad” inddraget i arbejdet med fællesskabet i skolen, mens 29% kun i mindre grad, eller slet ikke, føler sig inddraget.

 

Kilde: Tværkommunal midtvejsrapport fra februar 2015 med evalueringen af Undervisningsministeriets samarbejdsprojekter med 18 kommuner om, hvordan kommuner
bedst lykkes med omstillingen til øget inklusion i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Der var 5775 respondenter til forældreundersøgelsen på skoleområdet.

 

Skolebørn nr.2 2015 INDHOLD