Forrige - Næste

SIDE 12/15

?  Må skolebestyrelsen få fortrolige
oplysninger fra skolelederen?

 

!   Det korte svar er ja – hvis oplysningerne er relevant for skolebestyrelsens arbejdsopgaver.

 

Udgangspunktet for skolelederens udlevering af oplysninger til skolebestyrelsen er folkeskolelovens §44. Her står der blandt andet, at skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed og at skolens leder skal udlevere enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.

Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder præciserede i et brev i 2009, at skolelederen har pligt til at udlevere oplysninger, hvis oplysningen er af væsentlig betydning for skolebestyrelsens virksomhed.

Skolebestyrelsen har som udgangspunkt ikke krav på at få personfølsomme oplysninger, eksempelvis en enkelt elevs resultater i de nationale test eller en enkelt lærers besvarelser af en APV.

Men skolebestyrelsen har krav på en oversigt på klasse- eller årgangsniveau over elevernes resultater i de nationale test, hvis det eksempelvis er et led i skolebestyrelsens tilsyn med skolens faglige niveau. Skolebestyrelsen har også krav på at få de overordnede konklusioner af lærernes APV, hvis skolebestyrelsen vil føre tilsyn med arbejdsmiljøet blandt lærerne.

Der er ikke noget problem i, at en konkret sag er baggrunden for, at skolebestyrelsen ønsker at føre tilsyn på et bestemt område. Skolebestyrelsen skal her bede skolelederen redegøre for og eventuelt udarbejde en handlingsplan for, hvordan eksempelvis arbejdsmiljøet blandt lærerne kan blive bedre, eller hvordan det faglige niveau på skolen kan løftes.

Skolebestyrelsens behandling af sager, hvor der indgår fortrolige oplysninger, skal også, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, fremgå af referatet fra skolebestyrelsens møder, så forældrene kan se, at skolebestyrelsen reagerer på et dårligt arbejdsmiljø eller bidrager til, at skolens ledelse arbejder på at højne det faglige niveau på skolen.

Et skolebestyrelsesmedlem må naturligvis ikke offentliggøre fortrolige oplysninger. Om der er tale om fortrolige oplysninger skal afklares i hvert enkelt tilfælde.

 

 

 

 

Skole og Forældres rådgivning for skolebestyrelsesmedlemmer er for medlemmer af Skole og Forældre. Rådgivningen kan vedrøre alle spørgsmål om arbejdet i en skolebestyrelse og børns skolegang og besvares af erfarne rådgivere. Medlemmer har mulighed for at ringe på 33 26 17 21 på hverdage fra 9-14 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk. I hvert nummer af Skolebørn bringer vi uddrag af udvalgte spørgsmål og svar fra rådgivningen. Teksten er anonymiseret og forkortet af redaktionen.

 

Du kan læse mere om udvalgte problemstillinger for skolebestyrelser på

www.skole-foraeldre.dk/opslagsbog